For non-Vietnamese users, please visit   www.gleader.org   for English. ______________


THỬ THÁCH TIẾNG 
ANH LÃNH ĐẠO TOÀN 
CẦU VIỆT NAM

2020 GLEC VietnamGLEC Quy trình đăng ký


Video của Các mục tiêu phát triển bền vững Liên Hiệp 
Quốc cho những người 
tham gia GLEC Vietnam 


GLEC 글로벌 참가자들을 위한 UN SDGs 관련 영상 


 António Guterres (안토니우 구테후스)

9UN 사무총장


 'Intergenerational Dialogues on the SDGs'  
Extracted from United Nations YouTube Channel

Tổng thư ký LHQ thứ 9

 António Guterres 
Kênh YouTube 'Cuộc đối thoại giữa 

các thế hệ của SDG' được trích từ LHQ